Zasady przyjęć

Zasady przyjęć
Przyjmujemy tylko osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, które ukończyły 18 rok życia.

Najpierw skontaktuj się z nami telefonicznie – 
tel. 32 230 32 47
Ustalimy przypuszczalny termin i zasady dalszych kontaktów – niestety jest kolejka!

W niektórych przypadkach przed przyjęciem konieczna jest detoksykacja.


Wymagane dokumenty:
  • dokument potwierdzający tożsamość
     
  • skierowanie lekarza psychiatrii lub lekarza ogólnego
 
Szczegóły:

1. Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa” przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn powyżej 18 roku życia, uzależnionych od różnych środków psychoaktywnych.

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z kontraktem podpisanym z Narodowym Funduszem Zdrowia, całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, a w porze nocnej w zależności od aktualnych potrzeb.

3. Pacjenci zgłaszający się do leczenia przyjmowani są na podstawie kolejki oczekujących, zgodnie z regulaminem kolejki zgłoszonym do NFZ i umieszczonym na stronie: www.nzozszansa.pl/regulamin-kolejki.html

4. Lista osób oczekujących na przyjęcie do leczenia prowadzona jest w Księdze oczekujących

5. Pacjent zgłaszający się w ramach umowy z NFZ, gdy zostaje wpisany na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia, ma prawo wglądu do ewidencji osób oczekujących na leczenie, zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług medycznych z NFZ.

6. Informacje na temat możliwości przyjęcia do leczenia udzielane są telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00

7. Wpis na listę osób oczekujących na przyjęcie do Zakładu odbywa się na podstawie osobistego zgłoszenia w Zakładzie lub zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu 32 230 32 47, po podaniu niezbędnych danych tj.: imię i nazwisko pacjenta, numer PESEL, adres zameldowania i zamieszkania, numer kontaktowego telefonu.

8. Osoby oczekujące na przyjęcie zobowiązane są raz w tygodniu potwierdzać gotowość podjęcia leczenia w Zakładzie.

9. Brak potwierdzenia w określonym terminie gotowości do podjęcia leczenia jest równoznaczny ze skreśleniem z listy oczekujących.

10. Przyjęcie pacjenta do leczenia odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu i wyrażeniu przez niego pisemnej zgody na przyjęcie do Zakładu oraz na udzielanie określonych świadczeń.

11. Pacjenci przyjmowani są do Zakładu po przeprowadzeniu przez specjalistę terapii uzależnień lub lekarza psychiatrę, wyznaczonych do przeprowadzania przyjęć, tzw. wywiadu wstępnego (wywiad lekarski przy przyjęciu do szpitala).

12. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do przyjęcia , osoba prowadząca wywiad wstępny, ma prawo odmówić przyjęcia, informując pacjenta o przyczynie odmowy przyjęcia. Osoba prowadząca wywiad wstępny zobowiązana jest wprowadzić odpowiednią adnotację do księgi odmów przyjęć.

13. Przy przyjęciu pacjent informowany jest o warunkach leczenia obowiązujących w Zakładzie , zapoznaje się z regulaminem, programem terapii, podpisuje kontrakt leczenia oraz zgodę na przyjęcie do Zakładu i udzielenie określonych świadczeń.