RODO

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO ( dotyczy przetwarzania danych osobowych )

Przed przyjęciem zapoznaj się z poniższym tekstem. Znajdziesz tu wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z podjęciem przez Ciebie leczenia w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego SZANSA w Pławniowicach.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest :  Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia SZANSA   z siedzibą w Pławniowicach, 44-171, ul. Cmentarna 18

2. Możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych:

 • za pomocą e-mail: biuro@nzozszansa.pl
 • telefonicznie pod numerem: 32 230 32 47
Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych oraz  sposobu realizacji przysługujących Ci praw. 
Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

 • za pomocą e-mail: jerzysto@interia.pl
 • telefonicznie pod numerem: 32 230 32 47
3. Twoje  dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach :
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej ( na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta )
 • Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie procesem udzielania świadczenia ( na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta )
4. Obowiązek podawania danych przy rozpoczęciu leczenia wynika z właściwych przepisów prawa w zakresie przetwarzania :
 1. w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej;
 2. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń;
5.  Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:
 • podmiotom leczniczym współpracującym z administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla administratora, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych ),
   
 • podmiotom wymienionym art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta )
Dane zostają ujawnione wskazanym wyżej podmiotom w sposób gwarantujący zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwa wymiany informacji.

6. Twoje dane nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez  20 lat,  licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu ( Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw      Pacjenta art. 29.1,z wyjątkami  określonym w  tymże artykule ) w przypadkach gdy przetwarzane są w celu :

 • udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,
 •  zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń,
8. Przysługuje Ci prawo do : 
 • Dostępu do Twoich danych osobowych
 • Żądania niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej, wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie dotyczy to danych w dokumentacji medycznej
   
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 • W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług zdrowotnych lub przetwarzane na podstawie Twojej zgody przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
   
 • Przysługuje Ci Prawo do bycia zapomnianym (prawo do usunięcia danych). W zakresie, w jakim dotyczy to przetwarzania danych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, jest to możliwe po zakończeniu okresu przechowywania dokumentacji  ( Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 29.1, z wyjątkami  określonym w  tymże artykule )
 • Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych )
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będziesz podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
    Twoje dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
 

 ( profilowaanie to dowolna  forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się ).